Persondatapolitik

Heimstaden NPM A/S behandler persondata og har derfor udarbejdet en persondatapolitik.
Nedenfor kan du læse om, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler persondata, ligesom det fremgår, hvordan vi sikrer, at vi lever op til reglerne i Persondataforordningen / General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Indsamling af persondata

De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger, du afgiver til Heimstaden, herunder – men ikke udtømmende:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Bankkonto
 • Dato for lejeperiodens ikrafttræden
 • Dato for ophør af lejeperioden

Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er indsamlet fra tredjeparter, vil du blive orienteret herom.

 

Formål

Persondata benyttes alene til administrative forhold i forbindelse med leje af lejemål i ejendomme ejet og administreret af Heimstaden.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige for at kunne administrere dit lejemål.
Formålet med behandlingen af dine persondata er således at sikre lejeforholdets beståen, herunder at der kan ske opkrævning af husleje m.v.
Det er en forudsætning for lejeforholdets beståen, at du afgiver de ovennævnte oplysninger, idet Heimstaden ellers ikke har mulighed for at etablere et lejeforhold eller skabe et overblik over lejerne i Heimstadens lejemål.

 

Videregivelse af persondata

Heimstaden vil som led i behandlingen af persondata videregive dit CPR-nummer til følgende:

 • Forsyningsselskaber, der leverer til dit lejemål, således at dit forbrug faktureres direkte til dig
  Nets til brug for etablering af elektroniske ind- og udbetalinger
  E-boks for til brug for tilmelding til elektronisk kommunikation.

 

Opbevaring af persondata

Dine persondata vil blive opbevaret hos Heimstaden eller tredjeparts-hostingudbyder, og kan tilgås af Heimstaden i Skandinavien, og i det omfang det er nødvendigt. Persondata, vil som minimum blive opbevaret i 3 år efter fraflytning af den lejede bolig, medmindre Heimstaden er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

Retsgrundlag for opbevaring af persondata
Retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata udgøres af din underskrift på lejekontrakten, for at sikre opfyldelse af lejekontrakten samt behandlingens nødvendighed henset til de retlige forpligtelser, der måtte påhvile Heimstaden.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse herom til Heimstaden pr. e-mail (gdpr@heimstaden.dk) eller pr. brev.

 

Beskyttelse af dine persondata

Heimstaden har vedtaget interne procedurer og politikker for håndtering af persondata. Disse indeholder instrukser og foranstaltninger, med henblik på at beskytte dine persondata mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

Adgang til persondata er begrænset til medarbejdere, der har et arbejdsmæssigt behov herfor. Medarbejderne har endvidere tavshedspligt i forhold til de persondata, som de bliver bekendt med i deres ansættelse hos Heimstaden.

Persondata i fysisk form opbevares aflåst, mens persondata i digital form lagres på servere, hvorpå der er installeret backup programmer og aktive virusscannere med henblik på løbende automatisk viruscheck. Persondata i digital form er endvidere beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder m.v. 

Vi har ligeledes udarbejdet interne procedurer for håndtering af eventuelle databrud og efterfølgende underretning af lejere og Datatilsynet.

 

Dine rettigheder

Som lejer hos Heimstaden har du som registreret til enhver tid ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt og berigtigelse eller sletning af persondata
  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvis de ikke er afgivet af dig, og hvad vi anvender dem til. Du har også ret til at få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvilke tredjeparter oplysningerne evt. videregives til.
  Såfremt de oplysninger, vi opbevarer, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
  Du har endvidere ret til at kræve dine personoplysninger slettet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindelig blev indsamlet til, eller hvis der ikke er andet retsgrundlag for behandlingen.

 • Ret til begrænsning eller indsigelse ved behandling af persondata
  Du har ret til at få dine oplysninger begrænset, såfremt Heimstaden ikke længere har brug for alle oplysningerne.
  Du har ligeledes ret til at gøre indsigelser overfor Heimstadens behandling af dine oplysninger og til at fremsende en klage til Datatilsynet.

 • Ret til dataportabilitet
  Du har endvidere ret til at få udleveret eller overført de persondata, som du selv har afgivet til Heimstaden, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format med henblik på evt. overførsel til anden tjenesteudbyder.


Dataansvarlig

Heimstaden NPM A/S
Sankt Petri Passage 5, 3.th.
1165 København K
CVR-nr. 35524525
gdpr@heimstaden.dk
www.heimstaden.dk/gdpr